ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560

นายสอาด  เมี้ยนแม้น ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

 

 

 

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560

            นายสอาด  เมี้ยนแม้น  ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.30  ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์-สตส.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดปทุมธานี