ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าตอบแทนรายปีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำบางประเภท

เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น เพื่อรายงานความคืบหน้าการบันทึกข้อตกลงการนำเข้าและการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปของประเทศไทย สู่แคว้นสิบสองปันนาและ 5 มณฑลครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีน และพิจารณาข้อร้องเรียนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานตำบลบางใหญ่

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานอำเภอบางกรวย

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มสภาเกษตรกรพืชผัก ผลไม้แปรรูปตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี