เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นถึงปัญหาความต้องการและความคาดหวังต่อการวางผังประเทศ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอทอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  และน.ส.รัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การขอตั้งงบประมาณ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-2564 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560-2564 และนโยบายของรัฐบาล

 

เข้าร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และจะสาธิตองค์ความรู้ “การทำนมข้นจากนมแพะ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และจะสาธิตองค์ความรู้ “การทำนมข้นจากนมแพะ” ของคุณเกรียงศักดิ์ สุจริต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการต่อยอดของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมออกร้านและสาธิตองค์ความรู้ “การทำสบู่จากน้ำผึ้งชันโรง”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมออกร้านและสาธิตองค์ความรู้ “การทำสบู่จากน้ำผึ้งชันโรง” ของคุณลัดดาวัลย์ คำสม กลุ่มเกษตรกรศาลากลางรักษ์พัฒนา (เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี) ซึ่งเป็นการต่อยอดของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นตัวแทนของเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของเกษตรกรไทย ซึ่งสภาเกษตรกรได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเสนอร่าง พรบ.ทั้งหมด 10 ฉบับ ขณะนี้ออกเป็นกฏหมายแล้ว 3 ฉบับ คือ
1.พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
2.พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
3.พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

 

เข้าร่วมประชุมเตรียมการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 โดยนายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมเตรียมการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรของประเทศไทย ที่จะนำไปแสดงในการเปิดตัวสินค้าเกษตรจากประเทศไทย และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังแคว้นสิบสองปันนาและ 5 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน