เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานตำบลละหาร

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (โรงนมแพะพระราชทาน) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานตำบล คลองพระอุดม

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานตำบลทวีวัฒนา

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สาธิตการติดตากระท้อนช้อนตัก

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 สาธิตการติดตากระท้อนช้อนตัก

ลงพื้นที่ประสานงานกับเกษตรกร Smart nine farm

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต พร้อมด้วย นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานกับเกษตรกร Smart nine farm เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อป้องกัน”แมลงศัตรูพืช”

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่เนื่องจากได้รับแจ้งจากเกษตรกรพบการเข้าทำลายของด้วงแรดไปเจาะโคนทางมะพร้าว ทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ ตัวหนอนกัดกินเนื้ออ่อน ทำให้มะพร้าวยอดเน่าและต้นตายในที่สุด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีซึ่งตัวแทนภาคเกษตรจะดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามาให้คำปรึกษาทางการเกษตร (ด้านพืช) และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อไป