ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 น.  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาศ  เฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  12  สิงหาคม  2560  ภายใต้ชื่อชื่อกิจกรรมรักษ์น้ำ  รักษ์คลอง  เพื่อรักษาแหล่งน้ำและรักษาคุณภาพน้ำให้มีความสมดุล  โดยการร่วมกันโยน EM บอลและเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองสาธารณะต่างๆในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง  ณ  บริเวณริมคลองหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกางเขน  หมู่ 4  ต.บางแม่นาง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี

ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนสิงหาคม เพื่อแจ้งกิจกรรมเร่งด่วนในการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปโครงการในปีงบประมาณ 2560 และติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ร่วมเปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และอบรมการเลี้ยงชันโรง

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการอบรมการเลี้ยงชันโรง/การสาธิตทำพรอสพอลิสและการทำสบู่น้ำผึ้งชันโรง ขยายผลต่อในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีท่านนายอำเภอบางกรวย ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี สโมสรโรตารี่บางกรวย ร่วมเปิดโครงการ 9101 ของชุมชนปลายบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา ณ สวนลัดดาวัลย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

 

ร่วมเวทีตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร อำเภอปากเกร็ด

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกษตรกรที่เป็นหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกฟ้องบังคับคดี หนี้ตามคำพิพากษา หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรกับสถาบันเจ้าหนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด

 

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนารายได้สู่ชุมชน

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนารายได้สู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ เทคนิคการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีอันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายอาชีพโดยธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมโครงการข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

 

เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษาภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่าม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงหน่วยบริการได้  พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุนชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการเปิดงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และนำพันธุ์กล้าไม้สนับสนุนให้เกษตรกรยึดปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  วัดสโมสร  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี