ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุทธิชัย สิทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจเบื้องต้นมีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ คือ นายธนพล แสนลา บ้านเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรเลี้ยงปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 35 กระชัง รวมเนื้อที่ 612.5 ตารางเมตร

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด  เมี้ยนแม้น  ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ร่วมประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับการชี้แจงและทำความเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ทำอาชีพประมง จากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรีและ สกจ.นนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่เยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวปลอดภัยของ อบจ.นนทบุรี (เกษตรกรรายละ 5 ไร่) เพื่อหารือและหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว,เมล็ดพันธุ์ไม่งอก,การรวมกลุ่มในการทำนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีกระทบต่อการประกอบอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกร

โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่  30  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.00  น.  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดนนทบุรี  นางพัฒนา  ศรีทร  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ  สำนักพัฒนาประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์  และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา  นักข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพัธ์  ได้มีการสาธิตการทำโยเกริตสมู๊ตตี้จากนมแพะ  สบู่นมแพะ  และนมแพะพลาสเจอร์ไรส์จากกลุ่มวิสาหกกิจชุมชนแพะนมบ้านเกาะดอน

 

ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายชะโอด หลาบเจริญ ประธานกลุ่มข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล            ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกันปัญหาที่เร่งด่วนที่มีกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และช่องทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.คลองพระอุดม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560   เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมวัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได้มีนายชานนท์  ดีหมี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงระบบการตลาดสินค้าเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และพร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 3/2560

วันที่  24  พฤษภาคม  2560  ได้มีการประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  ครั้งที่  3/2560  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยมีคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มยุวเกษตรกร  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และพนักงานสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมพิจารณากระบวนการและมาตรฐานการการรับซื้อน้ำนมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) , เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวกับปศุสตว์  และกระบวนการผลิตและจัดการฟาร์มที่ดี  ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต  และศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงส่งออกบ้านพระพุทธบาทน้อยของกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง