ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย เกษตรอำเภอบางกรวย และนางสาวสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้ง 8 (กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง) โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมการเกษตร “การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” และจัดตั้งกลุ่มขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ ในการสนับสนุนเงินด้านการเกษตรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง ณ สวนลัดดาวัลย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ได้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 2/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง)  เพื่อร่วมพิจารณาเรื่อง โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย ได้มี ธกส. และกองทุนฟื้นฟู เข้ามาให้ความรู้เรื่องแหล่งเงินทุน

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560

นายสอาด  เมี้ยนแม้น ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

 

 

 

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560

            นายสอาด  เมี้ยนแม้น  ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.30  ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์-สตส.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดปทุมธานี