ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอิทรีย์ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวรภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประสานงานสนับสนุนองค์กรเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกข้าว และเครือข่ายที่ดินทำกิน
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางใหญ่ ( กศน.ตำบลบางใหญ่ )

ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 น. นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน  ครั้งที่  3/2560  เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำบันทึกข้อตกลงการนำเข้าและส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปของประเทศไทย สู่แคว้นสิบสิงปันนาและ 8 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีน และติดตามการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ……เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุม  201  ชั้น  2
อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ร่วมงานพฤกษานนท์ 60

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 60” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรี เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเครือข่าย/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแสดงสินค้าการเกษตรในงานด้วย

ประชุมคณะทำงานพืช ครั้งที่ 2/2560

วันที่  14  มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น.  นายประสิทธิ์  บุญเฉย  ประธานคณะทำงานพืช  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะทำงานและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง ต้นแบบการทำนาข้าวเพื่อการบริโภคของคนจังหวัดนนทบุรี , การทำนาข้าวแบบลดต้นทุน , การร่วมอนุรักษ์การปลูกทุเรียนพื้นเมือง และประเด็นปัญหาสถานการณ์การปลูกพืชของจังหวัดนนทบุรี  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  (อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง)

ลงพื้นที่ประสานงาน ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก  สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยน.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ น.ส.สุธิดา สะเลมัน  นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ประสานงานต่อยอดโครงการยุวเกษตรกรฯ เพื่อสืบทอดเกษตรกรรุ่นใหม่

ลงพื้นที่อำเภอไทรน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะทำงานพืช

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก  สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยน.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ น.ส.สุธิดา สะเลมัน  นักวิชาการเกษตร  ลงพื้นที่อำเภอไทรน้อยประสานงานสถานการณ์ด้านพืชของจังหวัดนนทบุรีจากนายประสิทธิ์  บุญเฉย ประธานคณะทำงานพืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะทำงานพืช ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาและวางแผนปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และต้อนรับว่าที่ ร.ต.เอนก  สิงหากุล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน       ขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  เพื่อร่วมปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานสภาฯสู่เกษตรกรต่อไป