โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 4

วันที่  23-24  พฤษภาคม  2560  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเครือยข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ  รุ่นที่  4  ณ  ห้องแกรด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค  ฟอรั่ม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างกลไกภาคประชาชนในบริบทของเกษตรกรทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระหว่าง  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กับ  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และการมอบนโยบาย โดย  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศอ.ปส.

 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่  19  พฤษภาคม  2560  ได้มีการจัดงานโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ  วัดตึก  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีท่านปลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน  และได้มีนายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมงานโดยมีการนำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯและนำกิ่งพันธุ์มะนาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำเศรษฐกิจพอเพียง  ลดต้นทุนการผลิต  สามารถพึ่งตนเองได้

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย เกษตรอำเภอบางกรวย และนางสาวสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้ง 8 (กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง) โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมการเกษตร “การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” และจัดตั้งกลุ่มขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ ในการสนับสนุนเงินด้านการเกษตรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง ณ สวนลัดดาวัลย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ได้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 2/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง)  เพื่อร่วมพิจารณาเรื่อง โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย ได้มี ธกส. และกองทุนฟื้นฟู เข้ามาให้ความรู้เรื่องแหล่งเงินทุน

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560

นายสอาด  เมี้ยนแม้น ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

 

 

 

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560

            นายสอาด  เมี้ยนแม้น  ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  เป็นประธานประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานปศุสัตว์และประมง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.30  ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์-สตส.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดปทุมธานี