วิยากรโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้จักอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตื แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

S__147988484